Sample Rental agreement between house owner and a company (tenant) in Nepali

Here's a sample format for a written house rent agreement between the house owner and the tenant (a company) based in Nepal:

……………… र ……………………….बीच घरकोठा भाडा दिने लिने सम्झौता पत्र

लिखितम् …………….. जिल्ला महानगरपालिका वडा नंं–..........., ………………. टोल, …………… क्षेत्रमा बस्ने घर धनी …………………..वर्ष ………… को (यसपछि प्रथम पक्ष भनिएको) र ……………………………. महानगरपालिका …………………. बस्ने …………………… अध्यक्ष रहेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय दर्ता भएको ……………………….. नामक कम्पनीको कार्य गर्ने कार्यालय राख्न प्रथम पक्षको देहायमा लेखिएको घरको हिस्सा द्वितीय पक्षले भाडामा लिने गरी निम्न लिखित सर्त बन्देजहरूमा दुवै पक्षले मञ्जुर गरी महानगरपालिका वडा न. , …………………….टोल, ……………………..क्षेत्रको घरको …………………… तल्लाको कोठाहरू भाडामा दिने लिने बारेको यो सम्झौता पत्रमा देहायका साक्षीहरूको रोहवरमा सहीछाप गरि १/१ प्रति दियौ लियौँ ।

सर्त बन्देजहरू :–

१. प्रथम पक्षको ……………………जिल्ला महानगरपालिका वडा नंं…………,............., टोल, ………क्षेत्रमा निर्मित पक्की घरको ……. तल्लाको कोठाहरू प्रति महिना रु……… का दरले ……. महिनाको लागि प्रथम पक्षलाई द्वितीय पक्षले पेस्की स्वरूप भाडा बुझाउनेछ ।

२. यो सम्झौता पत्रको अवधि यही ……… देखि …………सम्मको लागि हुनेछ ।

३. दोस्रो पक्षले बहालमा लिएको घर कोठामा मौजुदा स्वरूप तथा बनावटमा नबिग्रने गरी कार्यालयको लागि मात्र आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सकिनेछ । कुनै थपघट वा मर्मत गर्नु परेमा पहिलो पक्षसँग अनुमति लिनु पर्नेछ ।

४. बहालमा लिएको घरको कोठामा र अन्य स्थानमा दोस्रो पक्षले आफ्नो लागि प्रयोग गरेको बिजुली, पानी वापत लाग्ने महसुल खर्च तिर्नु पर्नेछ ।

५. यो सम्झौता पत्र अन्तर्गत दोस्रो पक्षले छोड्न र छोडाउन चाहेमा प्रथम पक्षलाई ३५ दिनको अग्रिम सूचना दिनु पर्नेछ ।

६. यो सम्झौतामा उल्लिखित सम्पूर्ण वा आंशिक रूपमा संशोधन गर्नु वा थपघट आदि गर्नु परेमा दबै पक्षको सहमतिमा जुनसुकै समयमा पनि गर्न सकिनेछ ।

७. यो सम्झौता पत्र अन्तर्गत भाडामा लिने दिने गरि सम्झौतामा उल्लिखित घर भुक्तानी दोस्रो पक्षले पहिलो पक्षलाई बुझाउनु पर्नेछ । घर भाडा दिए बापत लाग्ने कर दोस्रो पक्षले तिर्नेछ र कर बुझाएको भौचरको कपि पहिलो पक्षलाई बुझाउनेछ ।

८ . यो सम्झौता पत्रमा उल्लिखित ब्यहोरा सर्त बन्देजको हकमा यसै सम्झौता अनुसार हुनेछ र भविष्यमा कुनै विवाद उठेमा दुवै पक्षको आपसी समझदारी र मन्जुरीमा विवाद टुङ्ग्याउनेछ अन्यथा नेपालको प्रचलित ऐन कानून बमोजिम हुनेछ ।

९. यो सम्झौता पत्रमा उल्लेख भए अनुसार प्रत्यक्ष …. वर्षमा तोकिएको भाडा दरमा भाडा वृद्धि गरि पहिलो पक्षले दोस्रो पक्षलाई बुझाउनेछ ।


प्रथम पक्षको दस्तखत

दोस्रो पक्षको दस्तखत र कम्पनीको छाप


साक्षीहरू :–
१. ……………………………………………..
२. …………………………………………..
ईति सम्वत् ……………………………….।

1664900376401