Authority letter for obtaining certificate from Education Development and Coordination Unit

Here's a sample of an authority letter you would likely have to present to the respective "Education Development and Coordination Unit" for the certificate you have passed but unable to get it by yourself.

मिति : 

श्री निर्देशक ज्यू ,
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ
……………प्रदेश …………

विषय :  मन्जूरीनामा सम्बन्धमा 

महोदय ,

उपरोक्त विषयमा म  …………………आयोग को मिति …………….. गते प्रकाशित …………..को विज्ञापन नम्बर……………., रोल नम्बर ……………..   को …………….. परीक्षामा उतीर्ण भएको …………. बाट वितरण गरेको ………………………पत्र को प्रमाणपत्र कारण आफू उपस्थिति हुन नसकेकोले……………………..जिल्ला बस्ने को छोरा…………………. लाई दिँदा कुनै फरक नपर्ने भनी मन्जूरीनामा दिई पठाएको छु। कानून अनुसार सो पत्र पठाई दिनु अनुरोध गर्दछु  ।

मन्जूरीनामा लिने:

मन्जूरीनामा दिने: